Hôtel Royal Phare Paris

Hôtel Royal Phare version francaiseHôtel Royal Phare English versionHôtel Royal Phare versione espagnoleHôtel Royal Phare German versionHôtel Royal Phare versione italianoHôtel Royal Phare Russian version
Paris
Hôtel Royal Phare
40 avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris