Отель Royal Phare Paris

Hфtel Royal Phare version francaiseHфtel Royal Phare English versionHфtel Royal Phare versione espagnoleHфtel Royal Phare German versionHфtel Royal Phare versione italianoHфtel Royal Phare Russian version
Paris
Hфtel Royal Phare
40 avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris